VĂN BẢN PHÁP QUYQuyết Định về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu: 59/2015/QĐ-TTg; Ban hành: 19/11/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ; Loại văn bản: Quyết định

 

Quyết Định về việc thành lập Uỷ Ban Quốc Gia về người khuyết tật Việt Nam
Số ký hiệu: 1717/QĐ-TTg; Ban hành: 06/10/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ; Loại văn bản: Quyết định

 

Quyết Định Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp , đào tạo dưới 03 tháng
Số ký hiệu: 46/2015/QĐ-TTg; Ban hành: 28/09/2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ; Loại văn bản: Quyết định

 

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Số ký hiệu: 136/2013/NĐ-CP; Ban hành: 21/10/2013
Cơ quan ban hành: Chính phủ; Loại văn bản: Nghị định

 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Người khuyết tật
Số ký hiệu: Số: 28/2012/NĐ-CP; Ban hành: 10/04/2012
Cơ quan ban hành: Chính phủ; Loại văn bản: Nghị định

 

Quyết định về việc quy định hội có tính chất đặc thù
Số ký hiệu: 68/2010/QĐ-TTg; Ban hành: 01/11/2010
Cơ quan ban hành: Chính phủ; Loại văn bản: Quyết định

 

Ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Số ký hiệu: 50/2010/QĐ-TTg; Ban hành: 28/10/2010
Cơ quan ban hành: Chính phủ; Loại văn bản: Quyết định

 

Hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng chính sách xã hội
Số ký hiệu: 161/2010/TT- BTC; Ban hành: 20/10/2010
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính; Loại văn bản: Thông tư

 

Luật người Khuyết tật
Số ký hiệu: 51/2010/QH12; Ban hành: 17/06/2010
Cơ quan ban hành: Quốc Hội; Loại văn bản: Luật

 

Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Số ký hiệu: Số: 45/2010/NĐ-CP; Ban hành: 21/04/2010
Cơ quan ban hành: Chính phủ; Loại văn bản: Nghị định

 

Quyết định 34 - UBND TP Hà Nội
Số ký hiệu: 34/2013/QĐ-UBND; Ban hành: 30/8/2013
Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội; Loại văn bản: Quyết định

 

Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Số ký hiệu: 1956/QĐ-TTg; Ban hành: 27/11/2009
Cơ quan ban hành: Chính phủ; Loại văn bản: Quyết định

 

Luật cán bộ, công chức
Số ký hiệu: 22/2008/QH12; Ban hành: 13/11/2008
Cơ quan ban hành: Quốc Hội; Loại văn bản: Luật

 

Quy định chính sách và chế độ trợ giúp cho các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn
Số ký hiệu: 67/2007/NĐ-CP; Ban hành: 13/04/2007
Cơ quan ban hành: Chính phủ; Loại văn bản: Nghị định

 

Luật Bảo hiểm xã hội
Số ký hiệu: 71/2006/QH11; Ban hành: 29/06/2006
Cơ quan ban hành: Quốc Hội; Loại văn bản: Luật

 

Hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp
Số ký hiệu: 11/2001/TT-BYT; Ban hành: 06/06/2001
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế; Loại văn bản: Thông tư

 

Luật Hôn nhân gia đình
Số ký hiệu: 22/2000/QH10; Ban hành: 09/06/2000
Cơ quan ban hành: Quốc Hội; Loại văn bản: Luật