1. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

- Kiến thức

+ Tóm tắt được lịch sử phát triển của máy tính

 + Liệt kê được các thành phần cơ bản của máy tính

+ Trình bày được vai trò và tác dụng các phần mềm hỗ trợ người khiếm thị sử dụng máy tính.

+ Liệt được các thành phần cơ bản hiển thị trên màn hình Desktop và vai trò, chức năng của các phím Windows

+ Nêu được các kiến thức và thao tác về phần mềm Microsoft Word và Unikey

+ Nêu được các kiến thức và thao tác về trình duyệt internet, gmail, skype, facebook

+ Nhắc lại được các tiêu chuẩn, phẩm chất của nhân viên văn phòng

+ Tóm tắt được các bước cài đặt phần mềm đọc màn hình va phần mềm ứng dụng

+ Trình bày được cách sử dụng và cấu hình điện thoại thông minh

- Kỹ năng

+  Ứng dụng được các phần mềm đọc màn hình Jaws và NVDA

+ Sử dụng được hệ điều hành windows.

+ Áp dụng được phần mềm microsoft word để soạn thảo văn bản

+ Thực hành được thao tác với các trình duyệt Internet.

+ Thực hiện được các thao tác cơ bản về gmail, skype, facebook.

+ Phân biệt được công việc hành chính văn phòng và công việc quản trị

+ Thực hành được các kỹ năng cần thiết của một nhân viên văn phòng

+ Tiến hành cài đặt các phần mềm đọc màn hình và phần mền ứng dụng

- Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

+ Có năng lực làm việc về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo .

+ Có khả năng giao tiếp, tự định hướng, chủ động thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường

+ Tự chịu trách nhiệm về nội dung kết quả của hành vi hoặc thao tác nghề nghiệp của bản thân.

+ Có khả năng tương tác với các đồng nghiệp.

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

2. Cơ hội việc làm

- Làm nhân viên tin học văn phòng cho các tổ chức xã hội, doanh nghiệp

3. Cơ hội học tập

- Có thể tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để học lên các trình độ cao hơn

- Có thể tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông tin của người khiếm thị

4. Chương trình đào tạo

Mô đun 1: Những kiến thức về Máy tính và CNTT cho người khiếm thị

Mô đun 2: Một số phần mềm hỗ trợ tiếng nói cho người khiếm thị

Mô đun 3: Hệ điều hành Windows

Mô đun 4: Chương trình Microsoft Word

Mô đun 5: Sử dụng và làm việc trên Internet

Mô đun 6: Công tác văn phòng và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

Mô đun 7: Cài đặt một số phần mềm tiện ích trên máy tính

Mô đun 8: Quản lý và sử dụng thiết bị thông minh

Mô đun 9: Thực tập

Mô đun 10: Ôn tập và thi tốt nghiệp

 

 Nguồn Trung tâm dạy nghề