Ngoài kia cô vid hoành hành
Mà  sao cứ ngỡ bệnh giành cho ai
  Tỉnh dậy một buổi sớm mai
Họng đau vai nhức ho dài từng cơn
  Xét nghiệm bác sĩ làm ơn
Thôi rồi cô vid chập chờn đâu đây
  Ngơ ngơ như chú gà tây
Rửa tay đúng cách kẻo lây bây giờ
  Khẩu trang còn thiếu đang chờ
Đeo ngay vào kẻo lại mờ mắt ra
  Gặp người thì hãy tránh xa
Đội hình hai mét thế là yên tâm
  Sóng thần cô vid ầm ầm
Khác chi lũ giặc ngoại xâm thuở nào.
  Việt Nam mày  cứ nhảy  vào
Đường ra chỉ có chui rào cách ly
  Đao to búa lớn làm gì
Biết điều thì sớm biến đi cho lành
  Cái thân cô vid mỏng manh
Làm sao địch nổi đất anh hùng này
  Mấy ngàn năm pho sử dày
Bao quân giặc đến như mày đều lui.

Đàm Quyết Tiến