Mùa dịch em nhắc chồng ơi
Đi đâu chồng phải nhớ lời em nghe
  Cô vid nó níu cành me
Nó đè cành sấu, nó đe cành đào
  Đừng để cô vid nhảy vào
Kẻo rồi nó sẽ lại nhào vô em
  Gu gồ vợ  hỏi dò xem
Mụ cô  vid ấy thòm  thèm chi anh
  Cô đâu có thích màu xanh
Nhìn anh khiêu vũ, đá banh đều tài
  Nên cô mặc sức mồi chài
Chỉ mong anh trúng ván bài bày ra
  Để rồi bệnh viện chờ ta
Gia đình khốn đốn mẹ cha chia lìa
  Vậy anh nhớ tránh thật xa
Nàng cô vid ấy thế mà  sợ ghê.

Đàm Quyết Tiến