Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội. Song nhờ phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, đất nước ta đã từng bước kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid – 19, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Khẳng định bản lĩnh, ý chí, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Hiện nay, chúng ta đang ở thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức cần bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và UBND Thành phố, chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện các công việc phòng, chống dịch mà trước tiên là nghiêm túc thực hiện biện pháp 5K và xa hơn mỗi người dân hãy thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND Thành phố về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội; và Công văn số 1839/UBND-NC ngày 14/6/2021 của UBND Thành phố về việc phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuộc thi này được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ website https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn và được kết nối trên cổng giao tiếp điện tử Thành phố; Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố https://pbgdpl.hanoi.gov.vn; Báo Kinh tế và Đô thị.

Hội Người mù Thành phố xin đăng tải toàn bộ nội dung công văn triển khai Cuộc thi, thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem và tải tại đây.

      

 Ban Tuyên giáo